cloud-vps

Tsukaeru Cloud VPS

Do you want Plesk ?
1G

¥2638/mth

Setup : ¥1100

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥3188/mth

Setup : ¥1100

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥4420/mth

Setup : ¥1100

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥5520/mth

Setup : ¥1100

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
512 Mb

¥638/mth

Setup : ¥1100

CPU : 1 vCPU

SSD : 20GB

Signup
16G

¥8820/mth

Setup : ¥1100

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥858/mth

Setup : ¥1100

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥1408/mth

Setup : ¥1100

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
32G

¥11460/mth

Setup : ¥1100

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
4G

¥2640/mth

Setup : ¥1100

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
48G

¥17180/mth

Setup : ¥1100

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
8G

¥3740/mth

Setup : ¥1100

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥7040/mth

Setup : ¥1100

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥23780/mth

Setup : ¥1100

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥9680/mth

Setup : ¥1100

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥15400/mth

Setup : ¥1100

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥22000/mth

Setup : ¥1100

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥2620/mth

Setup : ¥1100

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥3159/mth

Setup : ¥1100

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥4367/mth

Setup : ¥1100

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥5445/mth

Setup : ¥1100

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
512 Mb

¥624/mth

Setup : ¥1100

CPU : 1 vCPU

SSD : 20GB

Signup
16G

¥8679/mth

Setup : ¥1100

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥840/mth

Setup : ¥1100

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥1379/mth

Setup : ¥1100

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
32G

¥11266/mth

Setup : ¥1100

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
4G

¥2587/mth

Setup : ¥1100

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
48G

¥16872/mth

Setup : ¥1100

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
8G

¥3665/mth

Setup : ¥1100

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥6899/mth

Setup : ¥1100

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥23340/mth

Setup : ¥1100

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥9486/mth

Setup : ¥1100

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥15092/mth

Setup : ¥1100

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥21560/mth

Setup : ¥1100

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥2603/mth

Setup : ¥1100

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥3131/mth

Setup : ¥1100

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥4314/mth

Setup : ¥1100

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥5370/mth

Setup : ¥1100

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
512 Mb

¥612/mth

Setup : ¥1100

CPU : 1 vCPU

SSD : 20GB

Signup
16G

¥8538/mth

Setup : ¥1100

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥823/mth

Setup : ¥1100

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥1351/mth

Setup : ¥1100

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
32G

¥11072/mth

Setup : ¥1100

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
4G

¥2534/mth

Setup : ¥1100

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
48G

¥16564/mth

Setup : ¥1100

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
8G

¥3590/mth

Setup : ¥1100

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥6758/mth

Setup : ¥1100

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥22900/mth

Setup : ¥1100

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥9292/mth

Setup : ¥1100

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥14784/mth

Setup : ¥1100

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥21120/mth

Setup : ¥1100

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥2577/mth

Setup : ¥1100

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥3089/mth

Setup : ¥1100

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥4235/mth

Setup : ¥1100

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥5258/mth

Setup : ¥1100

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
512 Mb

¥592/mth

Setup : ¥1100

CPU : 1 vCPU

SSD : 20GB

Signup
16G

¥8327/mth

Setup : ¥1100

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥797/mth

Setup : ¥1100

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥1309/mth

Setup : ¥1100

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
32G

¥10782/mth

Setup : ¥1100

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
4G

¥2455/mth

Setup : ¥1100

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
48G

¥16102/mth

Setup : ¥1100

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
8G

¥3478/mth

Setup : ¥1100

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥6547/mth

Setup : ¥1100

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥22240/mth

Setup : ¥1100

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥9002/mth

Setup : ¥1100

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥14322/mth

Setup : ¥1100

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥20460/mth

Setup : ¥1100

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥2534/mth

Setup : ¥1100

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥3018/mth

Setup : ¥1100

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥4103/mth

Setup : ¥1100

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥5071/mth

Setup : ¥1100

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
512 Mb

¥561/mth

Setup : ¥1100

CPU : 1 vCPU

SSD : 20GB

Signup
16G

¥7975/mth

Setup : ¥1100

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥754/mth

Setup : ¥1100

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥1238/mth

Setup : ¥1100

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
32G

¥10298/mth

Setup : ¥1100

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
4G

¥2323/mth

Setup : ¥1100

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
48G

¥15332/mth

Setup : ¥1100

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
8G

¥3291/mth

Setup : ¥1100

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥6195/mth

Setup : ¥1100

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥21140/mth

Setup : ¥1100

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥8518/mth

Setup : ¥1100

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥13552/mth

Setup : ¥1100

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥19360/mth

Setup : ¥1100

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥2466/mth

Setup : ¥1100

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥2906/mth

Setup : ¥1100

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥3892/mth

Setup : ¥1100

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥4772/mth

Setup : ¥1100

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
512 Mb

¥510/mth

Setup : ¥1100

CPU : 1 vCPU

SSD : 20GB

Signup
16G

¥7412/mth

Setup : ¥1100

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥686/mth

Setup : ¥1100

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥1126/mth

Setup : ¥1100

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
32G

¥9524/mth

Setup : ¥1100

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
4G

¥2112/mth

Setup : ¥1100

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
48G

¥14100/mth

Setup : ¥1100

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
8G

¥2992/mth

Setup : ¥1100

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥5632/mth

Setup : ¥1100

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥19380/mth

Setup : ¥1100

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥7744/mth

Setup : ¥1100

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥12320/mth

Setup : ¥1100

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥17600/mth

Setup : ¥1100

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥4530/mth

Setup : ¥4400

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥6180/mth

Setup : ¥4400

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥8380/mth

Setup : ¥4400

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥14980/mth

Setup : ¥4400

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥23780/mth

Setup : ¥4400

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥2750/mth

Setup : ¥4400

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥4400/mth

Setup : ¥4400

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥6600/mth

Setup : ¥4400

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥13200/mth

Setup : ¥4400

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥22000/mth

Setup : ¥4400

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥33000/mth

Setup : ¥4400

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥47300/mth

Setup : ¥4400

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥58300/mth

Setup : ¥4400

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥34780/mth

Setup : ¥4400

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥49080/mth

Setup : ¥4400

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥60080/mth

Setup : ¥4400

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥4475/mth

Setup : ¥4400

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥6092/mth

Setup : ¥4400

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥8248/mth

Setup : ¥4400

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥14716/mth

Setup : ¥4400

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥23340/mth

Setup : ¥4400

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥2695/mth

Setup : ¥4400

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥4312/mth

Setup : ¥4400

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥6468/mth

Setup : ¥4400

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥12936/mth

Setup : ¥4400

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥21560/mth

Setup : ¥4400

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥32340/mth

Setup : ¥4400

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥46354/mth

Setup : ¥4400

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥57134/mth

Setup : ¥4400

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥34120/mth

Setup : ¥4400

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥48134/mth

Setup : ¥4400

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥58914/mth

Setup : ¥4400

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥4420/mth

Setup : ¥4400

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥6004/mth

Setup : ¥4400

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥8116/mth

Setup : ¥4400

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥14452/mth

Setup : ¥4400

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥22900/mth

Setup : ¥4400

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥2640/mth

Setup : ¥4400

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥4224/mth

Setup : ¥4400

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥6336/mth

Setup : ¥4400

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥12672/mth

Setup : ¥4400

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥21120/mth

Setup : ¥4400

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥31680/mth

Setup : ¥4400

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥45408/mth

Setup : ¥4400

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥55968/mth

Setup : ¥4400

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥33460/mth

Setup : ¥4400

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥47188/mth

Setup : ¥4400

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥57748/mth

Setup : ¥4400

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥4337/mth

Setup : ¥4400

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥5872/mth

Setup : ¥4400

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥7918/mth

Setup : ¥4400

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥14056/mth

Setup : ¥4400

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥22240/mth

Setup : ¥4400

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥2557/mth

Setup : ¥4400

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥4092/mth

Setup : ¥4400

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥6138/mth

Setup : ¥4400

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥12276/mth

Setup : ¥4400

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥20460/mth

Setup : ¥4400

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥30690/mth

Setup : ¥4400

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥43989/mth

Setup : ¥4400

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥54219/mth

Setup : ¥4400

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥32470/mth

Setup : ¥4400

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥45769/mth

Setup : ¥4400

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥55999/mth

Setup : ¥4400

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥4200/mth

Setup : ¥4400

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥5652/mth

Setup : ¥4400

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥7588/mth

Setup : ¥4400

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥13396/mth

Setup : ¥4400

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥21140/mth

Setup : ¥4400

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥2420/mth

Setup : ¥4400

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥3872/mth

Setup : ¥4400

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥5808/mth

Setup : ¥4400

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥11616/mth

Setup : ¥4400

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥19360/mth

Setup : ¥4400

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥29040/mth

Setup : ¥4400

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥41624/mth

Setup : ¥4400

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥51304/mth

Setup : ¥4400

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥30820/mth

Setup : ¥4400

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥43404/mth

Setup : ¥4400

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥53084/mth

Setup : ¥4400

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥3980/mth

Setup : ¥4400

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥5300/mth

Setup : ¥4400

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥7060/mth

Setup : ¥4400

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥12340/mth

Setup : ¥4400

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥19380/mth

Setup : ¥4400

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥2200/mth

Setup : ¥4400

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥3520/mth

Setup : ¥4400

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥5280/mth

Setup : ¥4400

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥10560/mth

Setup : ¥4400

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥17600/mth

Setup : ¥4400

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥26400/mth

Setup : ¥4400

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥37840/mth

Setup : ¥4400

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥46640/mth

Setup : ¥4400

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥28180/mth

Setup : ¥4400

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥39620/mth

Setup : ¥4400

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥48420/mth

Setup : ¥4400

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥2770/mth

Setup : ¥2200

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥3540/mth

Setup : ¥2200

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
1G

¥990/mth

Setup : ¥2200

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥1760/mth

Setup : ¥2200

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥5300/mth

Setup : ¥2200

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥3520/mth

Setup : ¥2200

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥8600/mth

Setup : ¥2200

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥6820/mth

Setup : ¥2200

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥14980/mth

Setup : ¥2200

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
16G

¥13200/mth

Setup : ¥2200

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥29280/mth

Setup : ¥2200

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥27500/mth

Setup : ¥2200

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥43580/mth

Setup : ¥2200

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥41800/mth

Setup : ¥2200

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥54580/mth

Setup : ¥2200

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥52800/mth

Setup : ¥2200

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥2750/mth

Setup : ¥2200

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥3504/mth

Setup : ¥2200

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
1G

¥970/mth

Setup : ¥2200

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥1724/mth

Setup : ¥2200

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥5229/mth

Setup : ¥2200

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥3449/mth

Setup : ¥2200

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥8463/mth

Setup : ¥2200

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥6683/mth

Setup : ¥2200

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥14716/mth

Setup : ¥2200

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
16G

¥12936/mth

Setup : ¥2200

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥28730/mth

Setup : ¥2200

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥26950/mth

Setup : ¥2200

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥42744/mth

Setup : ¥2200

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥40964/mth

Setup : ¥2200

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥53524/mth

Setup : ¥2200

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥51744/mth

Setup : ¥2200

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥2730/mth

Setup : ¥2200

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥3469/mth

Setup : ¥2200

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
1G

¥950/mth

Setup : ¥2200

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥1689/mth

Setup : ¥2200

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥5159/mth

Setup : ¥2200

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥3379/mth

Setup : ¥2200

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥8327/mth

Setup : ¥2200

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥6547/mth

Setup : ¥2200

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥14452/mth

Setup : ¥2200

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
16G

¥12672/mth

Setup : ¥2200

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥28180/mth

Setup : ¥2200

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥26400/mth

Setup : ¥2200

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥41908/mth

Setup : ¥2200

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥40128/mth

Setup : ¥2200

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥52468/mth

Setup : ¥2200

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥50688/mth

Setup : ¥2200

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥2700/mth

Setup : ¥2200

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥3416/mth

Setup : ¥2200

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
1G

¥920/mth

Setup : ¥2200

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥1636/mth

Setup : ¥2200

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥5053/mth

Setup : ¥2200

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥3273/mth

Setup : ¥2200

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥8122/mth

Setup : ¥2200

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥6342/mth

Setup : ¥2200

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥14056/mth

Setup : ¥2200

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
16G

¥12276/mth

Setup : ¥2200

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥27355/mth

Setup : ¥2200

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥25575/mth

Setup : ¥2200

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥40654/mth

Setup : ¥2200

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥38874/mth

Setup : ¥2200

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥50884/mth

Setup : ¥2200

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥49104/mth

Setup : ¥2200

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥2651/mth

Setup : ¥2200

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥3328/mth

Setup : ¥2200

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
1G

¥871/mth

Setup : ¥2200

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥1548/mth

Setup : ¥2200

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥4877/mth

Setup : ¥2200

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥3097/mth

Setup : ¥2200

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥7781/mth

Setup : ¥2200

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥6001/mth

Setup : ¥2200

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥13396/mth

Setup : ¥2200

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
16G

¥11616/mth

Setup : ¥2200

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥25980/mth

Setup : ¥2200

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥24200/mth

Setup : ¥2200

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥38564/mth

Setup : ¥2200

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥36784/mth

Setup : ¥2200

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥48244/mth

Setup : ¥2200

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥46464/mth

Setup : ¥2200

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
1G

¥2572/mth

Setup : ¥2200

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥3188/mth

Setup : ¥2200

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
1G

¥792/mth

Setup : ¥2200

CPU : 2 vCPU

SSD : 50GB

Signup
2G

¥1408/mth

Setup : ¥2200

CPU : 3 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥4596/mth

Setup : ¥2200

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
4G

¥2816/mth

Setup : ¥2200

CPU : 4 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥7236/mth

Setup : ¥2200

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
8G

¥5456/mth

Setup : ¥2200

CPU : 6 vCPU

SSD : 50GB

Signup
16G

¥12340/mth

Setup : ¥2200

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
16G

¥10560/mth

Setup : ¥2200

CPU : 8 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥23780/mth

Setup : ¥2200

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
32G

¥22000/mth

Setup : ¥2200

CPU : 12 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥35220/mth

Setup : ¥2200

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
48G

¥33440/mth

Setup : ¥2200

CPU : 14 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥44020/mth

Setup : ¥2200

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
64G

¥42240/mth

Setup : ¥2200

CPU : 20 vCPU

SSD : 100GB

Signup
* Prices are tax included.
Phone

Contact Us

We offer free trials on most services
Phone: Mon-Fri 10:00 - 17:00

Plesk

Why Plesk?

A genius control panel system that help you run and automate your apps, websites, and hosting services. Provided along with Tsukaeru’s best cloud services, Plesk is the solution that you are looking for.

Learn More

Cloud VPS features

Flexibility

Flexibility

The performance of a container, or the flexibility of a hypervisor (VM). We offer both options to give you the most flexible offering available. Select from a wide range of Linux distributions or Windows. Upgrade or downgrade at any time, with ease.

High Availability

High Availability (HA)

High-Availability support comes standard with all our VPS. Don’t wait hours for your server to come back online after a physical server reboot, like other providers. You’ll be backup within a few minutes in the rare case of a hardware issue. No more long waits while your provider switches spare parts!

Private Local Network

Private Local Network

All VPS include a local network connection between all VPS in your account. Create complex multi-server configurations without the hassle. Scale-up or scale-out, the easy way.

Signup

“Container vs VM” Choose your technology

container

Containers
Containers have a low compute overhead and memory footprint, achieving a higher level of efficiency than other hypervisors.

kvm

VMs allow for complete kernel control when needed.

What are containers

What are containers?

・Better utilisation of resources

・Cheaper than VMs for the same specification

・Easy to upgrade or downgrade

・Fast boot and reboot

flexible

What is a VM?

・Guest OS required for each virtual machine

・Suitable for Windows OS

・Direct hardware virtualization support allows for fast compute speed

・Flexibility to customize your environment

Why choose Tsukaeru?

star

Datacenter Facility

Datacenter Facility

More than 20 years strong


Our fully redundant facilities boasts 100% uptime, with multiple security layers, redundant power supply and dedicated fiber networks in Japan, USA, Australia, Singapore and Indonesia, we choose the best locations with the highest standards to keep you online.

star

Secure

Peace of Mind

Fully trained cloud professionals


We won’t take any chances when it comes to keeping your data secure. We are fully compliant with ISO27001 standards, protecting your data by all means possible. Our highly trained professionals with many years of experience in operating not just our networks, but the systems and data that reside on them.

star

Customer Service

Customer Service

Help when you need it


Our dedicated customer service staff are ready via phone, email, or live chat to assist you when you need it. We offer service level agreements and managed services to meet every need. Stay online, all the time with Tsukaeru.

Price/Spec

Linux

Choose from containers or hypervisors.

Containers
Beginner Entry Enterprise
512 Mb 1G 2G 4G 8G 16G 32G 48G 64G
CPU 2.4 Ghz 1 vCPU 2 vCPU 3 vCPU 4 vCPU 6 vCPU 8 vCPU 12 vCPU 14 vCPU 20 vCPU
SSD 20GB 50GB 50GB 50GB 50GB 100GB 100GB 100GB 100GB
Setup 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Monthly638858140826403740704096801540022000
3 Months624840137925873665689994861509221560
6 Months612823135125343590675892921478421120
1 Year592797130924553478654790021432220460
2 Year561754123823233291619585181355219360
3 Year510686112621122992563277441232017600
※ Prices are tax included
VM
Beginner Entry Enterprise
1G 2G 4G 8G 16G 32G 48G 64G
CPU 2.4 Ghz 2 vCPU 3 vCPU 4 vCPU 6 vCPU 8 vCPU 12 vCPU 14 vCPU 20 vCPU
SSD 50GB 50GB 50GB 50GB 100GB 100GB 100GB 100GB
Setup 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Monthly99017603520682013200275004180052800
3 Months97017243449668312936269504096451744
6 Months95016893379654712672264004012850688
1 Year92016363273634212276255753887449104
2 Year87115483097600111616242003678446464
3 Year79214082816545610560220003344042240
※ Prices are tax included

Windows

VM
Entry Enterprise
1G 2G 4G 8G 16G 32G 48G 64G
CPU 2.4 Ghz 2 vCPU 3 vCPU 4 vCPU 6 vCPU 8 vCPU 12 vCPU 14 vCPU 20 vCPU
SSD 50GB 50GB 50GB 50GB 100GB 100GB 100GB 100GB
Setup 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
Monthly2750440066001320022000330004730058300
3 Months2695431264681293621560323404635457134
6 Months2640422463361267221120316804540855968
1 Year2557409261381227620460306904398954219
2 Year2420387258081161619360290404162451304
3 Year2200352052801056017600264003784046640
※ Prices are tax included
※ "Remote Desktop Service (RDS) SAL" is required for the number of users when you select Windows Server as your OS and have users who connect remotely for purposes other than managing server.

Specification

Nameserver(DNS) 512MB~1G Plan:1 zone
2G ~8G Plan:5 zones
16G or higher:10 zones
Backup/Image Storage Same as VPS diskspace
OS Linux: CentOS 7, Ubuntu 18.04, Debian 9, AlimaLinux8,
Windows : 2012R2, 2016, 2019
Contact us if your prefered distribution is not available
Application LAMP(PHP) / Ruby on Rails / WordPress / Redmine / Jenkins / GitLab / Drupal / ownCloud / Hinemos / MEAN Stack / Docker(VM only) / concrete5 / MongoDB / Redis / Django / baserCMS / Trac / Piwik / Zabbix / Joomla / Mosquitto / Hatohol ※1 / Mastodon / MediaWiki
Datacenter Japan, US, Indonesia
Failover (HA) Standard
Network 100MbpsBBest-Effort(512MB, 1G, 2G, 4G, 8G )
200Mbps Best-effort(16G, 32G, 48G, 64G)
Traffic Unlimited
Global IPv4 1 included
Private
Network
Plesk Option
Access限 Root-level

Option

Popular services

Next-generation Autoscale
Custom Virtual Data Center

Exact sizing to meet you needs. Complete resource based usage for the most efficient cloud.
Quick quote tool

vCPU (1Ghz)

Core Core

RAM

MB MB

Select Disk
HDD

GB GB

Operating System

* 5,000 yen deposit required after trial period (where available). Contact support if you require post-paid services

* 2 IP addreses are included with each subscription. Additional IP addresses are 1,100 yen per month

* Minumum clock speed of 2Ghz is recommended for production environments.

* All prices are tax included.

Scale-up/down, Sclae out/in whenever you need

With an intuitive control panel, managing your Virtual Data Center is a easy. Start, stop, create, delete server instances, add a load balancer, create an image or backup and configure your firewall all with a few clicks.

Hr Mth
cpu

CPU core(s)

1 0 0
memory

RAM

512 0 0
hdd

HDD

20 GB 0 0
Total:
Details